طامات میبافم

طامات میبافم

چراغ دلهایتان روشن از شادی.

چهارشنبه, ۷ تیر ۱۳۹۶، ۰۳:۵۳ ب.ظ

هیچ وقت آدم کباب خوری نبودم ،هیچ وقت بیرون خونه گوشت نخورده بودم ،مخصوصا کباب.

اونشبم از این قضیه مستثنا نبود،کباب که برای شام رسید ،با کلی عذرخواهی بشقابمو برگردوندم که نه دست خورده بشه و نه یخ بشه که غیر قابل استفاده باشه.

غذا نخوردن اون جمع دوست داشتنی تا اینکه من نخورم ،و ته اش لقمه ای که برام گرفته شد...

نشد بهتون بگم که اون لقمه ،خوشمزه ترین کبابی بود که تا حالا خورده بودم ،نشد بگم که با تمام روزه نبودنم ،اینقدر بهم چسبید که انگار سال هاس غذا نخوردم.که هزار هزار برابر حجم اون لقمه ی کوچیک ،محبتتون رفته توی قلبم.

گاهی آدم نمک گیر میشه ،نمک گیر محبت ها،دوست داشتن ها،خوش قلبی ها و بی ریایی ها.

  • را مگا