طامات میبافم

طامات میبافم

مامان و بابا فردا دارن میرن سفر و برای دو روز تنهام .

دارم تصمیم میگیرم فردا برم مرکز خرید نهار اونجا بخرم ،جیبمو خالی کنم و برگردم.

یا بذارم بین الشیفت صبح عصر شنبه برم ،نیاز مبرم به خرید درمانی دارم.

برم رستوران ایتالیایی ،یا برم چلو ماهیچه بزنم یا برگردم خونه غذاهای مامانو گرم کنم.

یا بمونم خونه و زنگ بزنم از غذاخونگی برام غذا بزنن.

از تنها چیزی ک مطمعنم اینه که تو هیچ کدوم از شرایط بالا ،نمیخوام کسی همراهیم کنه،به هیچ کدوم از دوستام نگفتم ،و میخوام تنها تنها رفتن رو تجربه کنم.


ته نوشت:

1-بعد یکسال باید بگم خداحافظ داروخونه مزخرف ،خداحافظ شیفتای چارساعته فرسایشیی ،قشنگ ترین خداحافظی عمرم با شما بوده.

2- از شنبه صبح قراره برم جای جدید شیفت ،امیدوارم حداقل نصف داروخونه دوست داشتنیم خوب باشه.

  • را مگا