طامات میبافم

طامات میبافم
تنها چیزی که مجابم کرد به پس انداز مالی و مانع ولخرجیام شد برای مدتی ،

هدف گذاری اینجا به عنوان اولین مکانی که بعد از دفاع خواهم رفت ،هست .


#روستایی هست در فرانسه که میشه براش مرد !

  • را مگا